Pages - Menu

2/28/2016

#58 8760 HOURS

Na slovenski kulturni dan, 8. februarja, je minilo natanko eno leto obstoja mojega bloga. O njem sem razmišljala že nekaj časa pred tem. V preteklosti sem imela že stran na Facebooku, ki je bila namenjena objavljanju mojih ilustracij. Želja po objavljanju risb je ostala tudi po tem, ko sem zapustila Facebook. Tako sem se lansko leto odločila, da poskusim z blogom. Na začetku sem objavljala več skic, potem pa so se zgodile določene spremembe v življenju in ostalo mi je nekoliko manj časa za ustvarjanje. Pa tudi če je bil čas, ni bilo vedno navdiha. Vseeno ostajam v blogerskem svetu in upam, da ostajaš z mano tudi ti. Vse najboljše Vespana!// On the Slovenian national holiday, on 8th February, has passed exactly one year of the existence of my blog. I've been thinking about it for some time before that. In the past I had Facebook site, which was dedicated to publishing my illustrations. The desire to publish drawings remained even after I left Facebook. So I decided to try blog last year. At the beginning, I published sketches more often, then, there have been some changes in my life and it remained a little less time to create. And even if there was a time, there wasn't always inspiration. However, I remain in the blogging world, and I hope you stay with me too. Happy birthday, Vespana!1/25/2016

#57 NEW OPPORTUNITIES

Ves blišč in vznemirjenje po božiču in prehodu iz starega v novo leto je v večji meri za nami. Sledi počasno pospravljanje znakov tega obdobja. Sledi pospravljanje vseh lučk, okraskov in tudi sladkarij. Razmišljam, kako krut je pravzaprav prehod iz veselega decembra v turobni januar. Prehod se zgodi pričakovano, pa hkrati tako nenadno in kruto. Še včeraj smo doživljali pričakovanje in radost, danes pa že stopoma po sivem, od dežja mokrem asfaltu. In prav zares je siv. Za nameček čutimo še krivdo zaradi vseh stvari, ki jih nismo ali pa smo naredili lansko leto. Iz tega vidika se mi zdi postavljanje novoletnih zaobljub smiselno, čeprav sama tega zares nikoli nisem počela. Smiselno je, da si postavimo cilje, ki nas bodo lažje popeljali tja do pomladi in začetka poletja. Smiselno je, da se vprašamo, kaj si resnično želimo storiti. Smiselno je, da izstopimo iz tako priljubljene cone udobja in si postavimo izzive za novo leto oziroma prihajajoče obdobje. Dane so nam možnosti, da postanemo pogumnejši, iskrenejši, odločnejši, manj obtoževalni, bolj sprejemajoči, bolj pozitivni … Vsem vam želim, da sledite svojim željam in ciljem in da se zavedate, da je zgolj srce tisto, ki nam kaže pravo pot. Vse dobro v letu 2016!// Throughout the glamour and excitement after Christmas and the transition from the old to the new year is largely behind us. Below is a slow cleaning all of the signs of that period. Followed by cleaning all the lights, decorations and candy. I'm thinking about how cruel it is actually a transition from merry December to gloomy January. The transition is expected to happen, but at the same time so sudden and brutal. Yesterday we experienced an expectation and joy, but today we are marching on the gray asphalt wet because of the rain. And indeed it is gray. On top we still feel guilty about all the things that you did not or we did last year. From this perspective, it seems to me reasonable to setting New Year's resolutions, although I haven't really ever done this. It makes sense to set goals that  will easily take us up to the spring and early summer. It is reasonable to ask ourselves what we really want to do. It is worthwhile to stand out as favorites comfort zone and put ourselves in the challenges for the new year and the upcoming period. We get the possibilities to become more courageous, sincere, assertive, less accusatory, more welcoming, and more positive ... I want all of you to follow your desires and goals and to realize that only the heart is the one who shows us the right path. All good in 2016!12/25/2015

#56 MERRY CHRISTMAS

Tu je del leta, ki je najbolj magičen. Med ljudmi vlada neka posebna energija. Zdi se mi, da smo bolj strpni drug do drugega, se imamo bolj radi in si bolj radodarno poklanjamo prijetne občutke. Edino, kar me v tem času resnično žalosti, so polni nakupovalni centri ljudi, ki mrzlično nakupujejo še zadnje malenkosti, za katere mislijo, da jih nujno potrebujejo.  Ali res potrebujemo vse to? Ali ni dovolj že to, da se imamo radi med seboj, da smo si naklonjeni in prijazni drug z drugim? Mar ni dovolj že samo čas, ki ga bomo preživeli z najbližjimi? Božič je čas, ko se lahko povezujemo, je čas za družino in usmeritev vase, v svoj notranji svet. Ves blišč in hitenje nam le kvari možnost umiritve in poglobitve vase. 25. december ima pomembno vlogo tudi v povezavi z našo najbližjo zvezdo, Soncem, saj se le to začne pomikati nazaj proti severu. Starodavne civilizacije so to pojmovale kot ponovno rojstvo Sonca. Ljudje so bili včasih veliko bolj povezani z naravo in so to zagotovo doživljali močneje. Današnji človek je oropan teh doživetij. Pravzaprav smo se jih oropali sami. Če le natančneje prisluhnemo in se nekoliko poglobimo vase, mislim, da lahko ponovno čutimo in živimo z naravo. Lep in miren božič ti želim!// Here is the part of the year, which is the most magical. Among the people exist some special energy. It seems to me that we are more tolerant to each other, we love each other more and more generously give pleasant feelings to others. The only thing it makes me sad are shopping centers  full of people who shop with feverish haste until the last little things, they think that they desperately need. Do we really need all this? Is it not already enough that we love each other, that we are kind to and friendly with each other? Is it not enough just the time that we spend with loved ones? Christmas is a time when we can connect, it's time for our family and our focus on inner world. All the brilliance and haste  only ruin the possibility of slowdown and deepening in ourselves. December 25th  has an important role also in relation to our nearest star, the Sun, because it just starts to move back to north. Ancient civilizations understood that as the rebirth of the Sun. People were much more connected to nature and felt this changes more  powerful. Today's man is deprived of these experiences. In fact, we have robbed ourselves. If we only listen more accurately and slightly deepen in ourselves, I think we can feel and live with nature again. I wish you a beautiful and peaceful Christmas!12/20/2015

#55 SOMEONE LIKE YOU

Včasih nekateri ljudje vstopijo v naša življenja tako nepričakovano. Vstopijo tako usodno, da ti naenkrat pomenijo veliko, morda celo preveč. Prižgejo iskrice v naših najtemnejših delih, kjer je že nekaj časa vse temno in pusto. Ali se to zgodi zaradi vsakdanjega dolgčasa in rutine ali zaradi posebne energije, ki jo nosijo s sabo? Odgovora ne vem. V teh trenutkih se zgodi tisto nekaj, kar imamo vsi radi in si vsi želimo. Vsi si želimo biti ljubljeni, spoštovani in priznani s strani nekoga drugega. Občasno pa se ta sveža občutja (pre)hitro zaključijo. Takrat si želimo, da se to sploh ne bi zgodilo in bi se življenje vrnilo nazaj na stare tirnice. Hkrati pa se naše misli še vedno vračajo nazaj na te lepe trenutke in si te želijo spoznati še enkrat.// Sometimes some people come in our lives so unexpectedly. They come in so fatal, and they suddenely mean a lot to you, maybe even too much. They light sparkles in the darkest parts of us, where everything is some time already dark and deserted. Is this happen beacaus of everyday monotony and rutine or beacuase of some special energy they have? I don't know the answer. But this moment give us something what we all love and wish. We all want to be loved, respected and being confessed by someone else. occasionally those beautiful fresh feelings end (too) soon.  Than we hope that this wouldn't happen and we want our life return back to the old track. But at the same time our thoughts keep return to those beautiful moments and want to meet you again. 12/15/2015

#54 PURPLE

Sprehajala sem se po mestu. Veseli december je že razodeval vse svoje čare. Žareče lučke sijejo z okoliških dreves in stavb. Nekaj lučk so spretni delavci postavili tudi nad trge in ulice. Vse je videti čarobno in pravljično. Iz majhnih lesenih hišic vije vonj po čaju in kuhanem vinu. Vonj cimeta, klinčkov in vsega sladkega. Opazujem ljudi. Videti so srečni, zadovoljni in veseli. Družijo se. Nekateri pari se držijo za roke, se poljubljajo in si v ušesa šepečejo besede, ki so namenjene samo drug drugemu. Nekateri so v družbi prijateljev. Veselo se pogovarjajo, obujajo skupne doživete trenutke in se na vsake toliko glasno zasmejijo v en glas. Morali so doživeti res nekaj lepega! Ko pogledam v izložbe vidim lučke v notranjosti trgovin, ljudi, ki se motajo med policami in oglase, kaj vse lahko kupimo svojim najbližjim in najdražjim. Ja, veseli december je v polnem zamahu! Na ulici zagledam tudi mlado žensko, ki se drži mladega moškega.  Lepo sta urejena in videti zaljubljena. Pri punci vidim, da je vijoličen plašček nekoliko preveč napet. Pod srcem nosi novo bitje, otročička, ki je sad njune ljubezni. Veseli me, da sta videti srečna, zadovoljna in zaljubljena drug v drugega in v življenje. Oči se jima svetijo od ponosa in vseh lučk v bližini. Pomislim na moje prijateljice, ki so rodile oziroma so že/še v pričakovanju. V mislih vsem, zaželim srečo, da so ljubljene in njihovi otročički zdravi. Sama pa vseeno pomislim, da zame še ni ta čas in bom raje nekaj časa še ostala v obliki v kateri sem sedaj.  Za druge občutke in trenutke imam še čas.// I was walking down the street. Happy December already revealed all its charms. Glowing lights shining from the trees and buildings around me. Some of this Christmas lights and Christmas illuminations  are placed above the squares and streets. Skilled workers set all this beautiful images.  Everything seems magical and fairy. From small wooden houses meandering smell of tea and mulled wine. The smell of cinnamon, cloves, and all sweet. I'm watching people. They look satisfied and happy. They are hanging out. Some couples holding hands, kissing and whisper words in the ears,  that are intended only to each other. Some of people are in the group of friends. They are talking cheerful, restoring common experience, and every once they all together laugh loud. Probably they experienced something really nice! When I look through the shop window I see lights inside the stores, people who potter around the shelves and ads about what you can buy to your nearest and dearest. Yeah, happy December is in full swing! On the street I see a young woman who hold a young man. They are well-dressed  and I can feel love between them. I notice that girl's purple coat is a bit too tight. Under her heart grows a new creature, the baby, who  is the result of their love. I am pleased that they look happy, satisfied and in love with each other and with life. Them eyes shine with pride and from all the lights in the nearness. I think to all my girlfriends who gave birth or they  are already / still expecting. In my mind I wish everyone, good luck to be loved and their babies healthy. However I think that for me is not this time, yet.  I will rather stay in the "form" in which I am now . I have still time for this other feelings and moments. 11/23/2015

#53 TRUE COLOURS

V meglenih dneh, ki so bili stalnica zadnjih nekaj dni, ni bilo videti prav veliko barv. Vseeno pa zato ni potrebno, da smo tudi sami otožni in sivega razpoloženja. V kratkih in sivih dneh se lahko več posvetimo drug drugemu in sami sebi. Čas lahko namenimo tudi urejanju notranjih prostorov, še posebej, če v njih preživimo veliko časa.
Tokratna ilustracija je ilustracija modela z modne revije Victoria's Secret izpred nekaj let. Pritegnile so me barve in ljubkost. Kljub temu, da je precej gola (kako pa naj bi bilo drugače, če znamka predstavlja spodnje perilo), me spominja na hladne poznojesenske in zimske večere, ko se toplo oblečemo v pletena oblačila, se udobno namestimo na kavč s skodelico toplega čaja in se pogovarjamo z našimi bližnjimi.// Last few days have been really foggy and we could't see a lot of colours. This doesn't necessary mean, that we are melanholic. In this short and grey days we should devote to each other and to ourselfs. We should spend some time for make tidy interior, too. I think this is pretty important, especially if we spend a lot of time in it.
This illustration represents a model from Victoria's Secret few years ago. I like the colours and prettiness. Although she is pretty naked (how could it be otherwise, if the trade mark presents underwear), reminds me of the cold late autumn and winter evenings, when we put on warm knitted clothes, find some comfortable position on the couch with a cup of hot tea and talk with our loved ones.11/07/2015

#52 WARM AUTUMN

Ne morem verjeti … Samo še 54 dni in tukaj bo 31. december in konec leta 2015. Danes je bilo tako sončno in toplo, da se mi najdaljša noč v letu sploh še ne zdi blizu. Letos je jesen zelo prijetna. Veliko je sončnih dni in tudi pretiranega mraza še ni bilo. Narava nas tokrat zelo počasi pripravlja na hladnejše dni. Barve jesenskega listja so se imele čas razkazati v vsej svoji razsežnosti. Tudi današnja objava je nekako v jesenskih barvah v videzu 60-ih let. Kadar raziskujem modo in trende preteklih časov, se vedno nekako ustavim v teh letih. Kroji so preprosti in ženstveni. Opaziti je veliko barv ali pa zgolj preproste črno-bele kombinacije. Še dobro, da se moda ponavlja.// I can't believe … It's just 54 days to 31st of December and to the end of the year 2015. But today was really sunny and warm and it doesn't seem to me that the longest night of the year is so close. This year is autumn so pleasant. There were a lot of sunny days as well as real cold days haven't been there, yet. The nature preparing us really slowly to colder days. The colors of autumn leaves have had time to show in all dimensions. Also, today's announcement is somewhat in autumn colors and represent appearance of the 60's. When I explore fashion and trends of past times, I always stop in 60's. There were a lot of colours or only simple black and white styles. Thankfully the fashion repeats itself.